MENU

Privacyverklaring

Privacyverklaring

Elke Vanhemelryck fotografie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Elke Vanhemelryck fotografie verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Deze gegevens worden dus enkel verzameld als je klant bent bij Elke Vanhemelryck fotografie.

Hieronder vind je een overzicht van welke persoonsgegevens die ik verwerk:

  • – Voor-en achternaam
  • – Adresgegevens
  • – Telefoonnummer
  • – E-mailadres
  • – Foto

Omdat ik personen vastleg op foto, verwerkt Elke Vanhemelryck fotografie ook bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens (zoals omschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming) van jou. Zo is jouw ras/etniciteit zichtbaar op een foto.

In sommige gevallen komt het voor dat ik gegevens verzamel van personen jonger dan 16 jaar (bijvoorbeeld de naam van een pasgeboren baby die wordt vastgelegd op foto).

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Het is dan ook aangeraden dat ouders betrokken zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met me op via het contactformulier en  dan verwijder ik deze informatie.

Waarom verwerk ik jouw persoonsgegevens?

Elke Vanhemelryck fotografie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • – Je kunnen bellen of e-mailen om mijn dienstverlening (zoals het plannen van een fotoshoot) te kunnen uitvoeren.
  • – Het afhandelen van jouw betaling.
  • – Om goederen en diensten bij je af te leveren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Elke Vanhemelryck fotografie neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Elke Vanhemelryck fotografie) tussen zit.

Hoe lang bewaar ik jouw persoonsgegevens?

Elke Vanhemelryck fotografie bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Foto’s genomen tijdens fotoshoots worden voor onbepaalde termijn bewaard, gezien deze een onderdeel zijn van mijn portfolio.

Delen van persoonsgegevens met derden

Elke Vanhemelryck fotografie deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Elke Vanhemelryck fotografie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Wanneer Elke Vanhemelryck daarnaast jouw persoonsgegevens verstrekt aan andere derden, dan doe ik dit alleen met jouw uitdrukkelijke toestemming. (Zo wordt er bijvoorbeeld bij iedere fotoshoot een contract opgemaakt waarbij je toestemming geeft voor het al dan niet delen van foto’s op sociale media, website etc.)

Cookies, of vergelijkbare technieken

Elke Vanhemelryck fotografie maakt gebruik van twee soorten cookies:

  • – Eerstepartijcookies: dit zijn noodzakelijke technische cookies van WordPress die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren, bijvoorbeeld door het bijhouden van je taalinstellingen of formuliervoorkeuren. Deze kan je niet uitschakelen.
  • – Derdepartijcookies voor Google Analytics: ik raadpleeg de gebruikersstatistieken van mijn website via Google Analytics. Hiervoor worden een aantal cookies geladen wanneer u de website bezoekt. Via deze tracking cookies kan ik nagaan hoeveel bezoekers mijn website bezoeken en bepaalde demografische gegevens verzamelen. De gegevens (IP-adres) in Google Analytics zijn volledig geanonimiseerd waardoor ik de gegevens nooit kan terugkoppelen aan een individuele gebruiker. Als je dat wenst, kan je deze cookies uitschakelen via jouw browserinstellingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Elke Vanhemelryck fotografie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens indienen via het contactformulier.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Elke Vanhemelryck fotografie wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (CBPL). De gegevens van deze commissie zijn via volgende link terug te vinden: https://www.privacycommission.be/nl/contact.

Hoe beveilig ik jouw persoonsgegevens?

Elke Vanhemelryck fotografie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via het contactformulier.

CLOSE